BẢNG MÀU

1. Màu in chuyển nhiệt

2. Tùy chọn các màu

BẢNG SIZE

Bảng size chênh lệch (+- 1 cm)